Üldinfo

Tallinna Lasteaed Kaseke on 1,5-7 aastastele lastele päevahoidu ja alushariduse omandamist võimaldav munitsipaallasteaed. Lasteaed on registreeritud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris, registrikood nr 75016734. Lasteaed omab koolitusluba nr 5348 HTM. Teeninduspiirkonnaks on Tallinna linn. Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

Tallinna Lasteaed Kaseke asub Nõmme l- Laagris asukohaga Kaskede puistee 22, Külvi 14.

Tallinna Lasteaed Kaseke ehitati EKE Ehitus-ja Montaaživalitsuse lasteaiaks ja avati 04.06.1963.aastal - Tallinna 93. Lastepäevakodu.

1995. aastal nimetati lasteaed ümber Tallinna Lastepäevakoduks Kaseke.

1999. aastast on asutuse nimetuseks Tallinna Lasteaed Kaseke.

2008.a. läks vana kolmerühmaline lasteaiahoone rekonstrueerimisele ning avati uues kuue rühmaga lasteaed 05.01.2009.a.

Alates 1. septembrist 2017  tegutseb lasteaias  kaheksa rühma.

2017 aastast lisandus juurde 2 rühma Külvi 14 (endine Piiri lasteaed).

Lasteaia majad asuvad vaikses ja turvalises madalarhitektuuriga linnaosas. Lasteaia läheduses on looduskauneid kohti, kus lastel avaneb soodsaid võimalusi õppekäikudeks, matkadeks ja sportlikeks tegevusteks. Lasteaia asukoht võimaldab süvendatult tegeleda keskkonnakasvatuse ja õuesõppega. Õppe- ja kasvatustegevus on mänguline, last toetav ning lapsest lähtuv. See loob viljaka pinna lapse loovuse arengule ning positiivse maailmapildi kujunemisele.

Lasteaias Kaseke on lapsesõbralik, perekonda toetav, turvaline ning arengut soodustav kasvukeskkond, mille tulemuseks on kooliks ja iseseisvaks eluks ettevamistatud terve laps.

karu

 

m_ja_a.jpg

 

HITSA