Töötasujuhend

 

 

                                                                                                                   KINNITATUD

                                                                                                              Tallinna Lasteaed Kaseke

                                                                                                               direktori  käskkirjaga nr. 1-1/02

                                                                                                                  12.01.2018

 

 

                                                  

 

                                                       Tallinna Lasteaed Kaseke

                                 PERSONALI  TÖÖTASUSTAMISE ALUSED

1. ÜLDSÄTTED

1.1.Käesolev juhend reguleerib Tallinna  Lasteaed Kaseke töötajate töötasustamist, toetuste ja preemiate maksmist

1.2.Töötasustamise korra väljatöötamisel on lähtutud Eesti Vabariigi ja Tallinna Linna

õigusaktidest ja Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjadest.

1.3. Töötasujuhendi koostamise korraldab direktor. Töötasujuhendi välja töötamisele on kaasatud lasteaia hoolekogu. Töötasujuhendi kinnitab direktor.

1.4.Töötajate töötasustamise põhimõtted on avalikud

2. TÖÖTASUSTAMISE PÕHIMÕTTED

2.1. Tallinna  Lasteaed Kaseke töötasustamise aluseks on kinnitatud töökohtade koosseisu

nimekiri ja juhendi lisas 1 ja 2 toodud töötasumäärad

2.2. Töötajate töötasumäär määratakse kindlaks töölepingu sõlmimisel poolte kokkuleppel.

2.3. Töötaja tööülesannetes lepivad direktor ja töötaja kokku töölepingus ning selle lisaks olevas ametijuhendis. Kokkulepitavad tööülesanded mahuvad kokkulepitud tööaega.

2.3.1. Töötajatega töötasu kokkuleppimisel arvestab direktor käesoleva juhendiga ametikohale kehtestatud töötasu, töötaja kõiki kokku lepitud tööülesandeid, töökoormust, pädevusi, töötulemusi, kogemusi ja kvalifikatsiooni ning pedagoogide puhul atesteerimisel omistatud ametijärku. Pedagoogide töötasu määramisel arvestatakse töötaja vastavust kvalifikatsiooninõuetele, talle atesteerimisel omistatud ametijärku ning Tallinna Linnavolikogu poolt kehtestatud pedagoogide töötasu alammäära.

2.3.2. Pedagoogil, kes omandas tasemehariduse, toimub töötasu muutmine õppeasutuse lõpetamisele järgnevast päevast

2.4. Lasteaia halduspersonali, muude alade spetsialistide, tööliste ja abipersonali töötasud

kehtestatakse lähtuvalt Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kuutöötasu alammäärast ning Tallinna Linnavolikogu määrusest

2.4.1. Vabariigi Valitsuse 22. augusti 2013 määruses nr 125 „Haridustöötajate tööaeg“ nimetatud ametikohtadel lepitakse töötasu  kokku arvestades täistööaega 35 tundi nädalas, teistel töötajatel 40 tundi nädalas.

2.5. Täistööajaga õpetaja abide ning erialase kõrgharidusega õpetajate  töötasu ei või olla madalam  Tallinna Linnavolikogu  5. märts 2009. a. määrusest nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ kehtestatud alammääradest. Õpetajatel, kellel ei ole kõrgemat haridust makstakse kuni 15% madalamat töötasu kõrgema haridusega pedagoogi ja noorempedagoogi töötasualammäärast.

2.6. Teiste täistööajaga töötajate töötasu ei või olla madalam Vabariigi Valitsuse 18.12.2009 määrusega nr 139 „Töötasu alammäära kehtestamine“ (edaspidi Vabariigi Valitsuse määrus) kehtestatud  töötasu alammäärast.

2.7. Töötasumäära muudetakse Vabariigi Valitsuse ja Tallinna Linna õigusaktide muutmisel

3. TÄIENDAVA TÖÖTASU, PREEMIA JA TOETUSE MÄÄRAMINE

3.1 Töötajale võib määrata ja maksta asutuse eelarves ette nähtud töötasuvahendite piires

järgmisi tasusid:

3.1.1. lisatasu täiendavate tööülesannete eest- töölepingus või ametijuhendis

sätestamata tööülesannete täitmise eest makstav tasu;

3.1.2. individuaalne lisatasu- tasu töötaja silmapaistvate teadmiste, kogemuste, oskuste

või võimekuse eest ehk tasu nõutavamast tulemuslikuma töö eest;

3.1.3. asendustasu- ajutiselt äraoleva töötaja asendamise või ajutiselt vabal töökohal ülesannete täitmise

eest makstav tasu, kui asendamine ei ole ette nähtud  töölepingus või ametijuhendis                                                                                 

3.1.4. preemia- töökohustuste silmapaistvalt hea täitmise või kauaaegse tööpanuse eest makstav     

         ühekordne tasu

3.1.5 tulemustasu- perioodi tulemuste hindamise alusel püstitatud eesmärkide saavutamisel tehtud töö

või märkimisväärse tulemuse või asutusele olulise projekti tulemusliku lõpetamise eest makstav tasu

3.1.6 toetus - tasu, mis ei ole seotud tööülesannete täitmisega, sealhulgas

3.1.6.1. lapse sünnitoetus ühe lapse kohta kuni 55% Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud

kuutasu alamäärast (edaspidi kuutasu alammäär)

3.1.6.2. matusetoetus - vanema , abikaasa või lapse surma korral kuni 70% kuutasu alammäärast

3.1.6.3. toetus õnnetuse või varguse korral või muudel erakorralistel juhtudel, kus töötaja vajab

materiaalset abi ( töötaja avalduse või vahetu juhi ettepanekul) kuni kuutasu alammäära kahekordses ulatuses

3.1.6.4. toetus töösuhte lõppemisel seoses töötaja surmaga- töötaja lähedasele avalduse alusel makstav

toetus töötaja matusekulude osaliseks katmiseks ( näidates käskkirjas toetus saava isiku nime, isikukoodi, aadressi ja  pangakonto numbri) kuni kuutasu alammäära kahekordses  ulatuses.

3.2. Punktides 3.1.1-3.1.5. loetletud tasude määramisel tuleb kirjalikus kokkuleppes või käskkirjas nimetada selle maksmise põhjendus ja periood, mille eest tasu määratakse. Lisatasu täiendavate tööülesannete eest määrab lasteaia direktor kokkuleppel töötajaga ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Täiendav tasu kuus on kuni 50% töötaja töötasumäärast.

3.3. Töötajale preemia ja tulemustasu määramine kooskõlastatakse asutuse juhi poolt eelnevalt Tallinna Haridusameti juhatajaga     

3.4. Asutuse juhile preemia ja tulemustasu määramine kooskõlastatakse ametiasutuse juhi

       valdkonda kureeriva linnavalitsuse liikme ettepanekul Tallinna Haridusameti juhatajaga.

4.  TÖÖTASU  MAKSMISE KORD

4.1. Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Töötasu kantakse töötaja määratud pangakontole üks kord kuus 7-l kuupäeval.  Kui töötajale on kehtestatud täistööajast lühem tööaeg, arvestatakse töötasu proportsionaalselt tööl oldud aja eest. Töötasust arvestab tööandja maha seadusega ettenähtud maksud ja maksed. Kui töötasu maksmise päev satub riigipühale või puhkepäevale, makstakse töötasu

riigipühale või puhkepäevale eelneval tööpäeval.  Pangakonto muutmisest tuleb töötajal kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitada lasteaia direktorit.

4.2. Töötasu maksmise aluseks on tööajaarvestuse tabel ja direktori käskkirjad.      Tallinna linna Finantsteenistuse  raamatupidamiskeskuse palgaarvestuse sektori poolt väljastatakse töötajale tema poolt esitatud e-posti aadressile teatis arvestatud töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ning töötuskindlustusmaksu kohta.

5. PUHKUSETASU ARVESTAMISE KORD

5.1. Puhkusetasu (va õppepuhkus ja lapsepuhkus) makstakse töötajale proportsionaalselt puhatud ajaga puhkuse kasutamisele järgneva kuu palgapäeval koos asjaomase arvestuskuu töötasuga. Kui töötaja soovib saada puhkusetasu hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, esitab ta

tööandjale vähemalt 14 kalendripäeva enne puhkuse algust sellekohase avalduse.

5.2. Puhkusetasu arvestatakse kas töötaja keskmise töötasu alusel või jätkatakse määratud/kokkulepitud töötasu maksmist, juhul kui see on töötaja jaoks soodsam. Puhkusetasu arvestamise aluseks on direktori poolt kinnitatud puhkuste ajakava

5.3. Koolitusel osalemiseks antakse töötajale koolitusasutuse teatise alusel õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul.

5.4. Tasemekoolitusega ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale keskmist töötasu 20 kalendripäeva eest, ülejäänud 10 päeva on tasustamata puhkus.

5.5. Tasemekoolituse lõpetamiseks antakse täiendavalt õppepuhkust 15 kalendripäeva, mille eest makstakse töötajale  töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäär.

5.6.   Punktis 5.5  toodud õppepuhkuse tasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel. Keskmise töötasu arvutamisel on aluseks õppepuhkuse alguse päevale eelnenud kuuel kalendrikuul töötaja teenitud töötasu.

6. HÜVITISTE ARVUTAMINE JA KINNIPIDAMISED TÖÖSUHTE LÕPPEMISEL

 6.1. Haigushüvitise arvutamise aluseks on töötaja poolt direktorile esitatud töövõimetusleht. Haigushüvitis arvutatakse Vabariigi Valitsuse Vabariigi Valitsuse 11.06.2009 määrusega nr 91 „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“  alusel. Hüvitise arvutamisel võetakse aluseks esimesele haiguspäevale eelnenud kuuel kalendrikuul töötaja teenitud töötasu.

6.2. Töösuhte lõppemisel kasutamata jäänud aegumata puhkuse hüvitise arvutamisel  võetakse aluseks kalendripäevad päeva täpsusega, kasutades üldisi ümardamise reegleid.

6.3. Töösuhte lõeppemisel väljatöötamata puhkuse eest töötasust kinnipeetava tasu arvutamisel võetakse aluseks ette puhatud kalendripäevad päeva täpsusega, kasutades üldisi ümardamise reegleid.                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

karu

 

eco

 

 

m_ja_a.jpg


HITSA